Published Books of Hatsumi Soke
TitlePublisher

01Budo Sensho - BojutsuTsuchiya Shoten
02Budo Sensho - SojutsuTsuchiya Shoten
03Budo Sensho - Hanbojutsu - Jutte - TessenTsuchiya Shoten
04Budo Sensho - Martial Arts of the WorldTsuchiya Shoten
05Sengoku Ninpo ZukanKaneishi Tokyo Inshokan
06Hiden Togakureryu NinpoTsuchiya Shoten
07Togakureryu Ninpo TaijutsuShinjinbutsu Ouraisha
08Knife and Pistol FightingTsuchiya Shoten
09Ninjutsu - History & TraditionUnique (USA)
10Essence of NinjutsuContemporary (USA)
11Ninja Secrets from the GrandmasterContemporary (USA)
12Grandmaster's Book of Ninja TrainingContemporary (USA)
13Stick FightingKodansha Int., Ltd.
14Ninja Chibikko DojoAkebono Shoten
15Ninja SubmissionKeibunsha
16Ninja Ninpo GahoSkita Shoten
17Ima NinjaChobunsha
18Many miscellaneous notes / essays Chochi Newspaper, Tokyo Sports,
Magazines, Others